Close
Close

I'm a boater! Email me yachts and information.


I accept YachtWorld's Terms of Use

YachtWorld Villkor för användning (Uppdaterad Augusti 2017)

VIKTIGT! LÄS NOGGRANT. DETTA ÄR ETT KONTRAKT. FÖR ATT KUNNA FÅ TILLGÅNG TILL TJÄNSTER OCH WEBBSIDOR PÅ YACHTWORLD.COM, INKLUSIVE WEBBSIDOR SOM ENDAST ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR MEDLEMMAR I YACHTWORLD.COM (REFERERADE TILL SOM "Webbsidorna"), BINDER DU DIG TILL ATT FÖLJA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER ENLIGT NEDAN ("VILLKOR FÖR ANVÄNDNING").

Webbsidorna ägs och drivs av Boats Group ("YachtWorld.com"). Ditt bruk av webbsidorna styrs av dessa Villkor för användning. Var god läs igenom dessa villkor noggrant. YachtWorld.com ger dig tillgång till webbsidorna i utbyte mot ditt medgivande att följa dessa Villkor för användning. Genom att besöka eller använda webbsidorna går du med på att följa och bli lagligt bunden av dessa Villkor för användning. Om du inte vill bli bunden av dem, besök eller använd inte webbsidorna. Om du är en registrerad medlem i YachtWorld.com ("Medlem"), så styrs ditt bruk av webbsidan också av de villkor och bestämmelser som fastställs i ditt Serviceavtal med YachtWorld.com ("Serviceavtal") och av medlemspolicyn som hittas i området för medlemmar endast.

YachtWorld.com förbehåller sig den fulla rätten att uppdatera Villkoren för användning när som helst. Du är ansvarig för att regelbundet läsa igenom Villkoren för användning på webbsidorna för att få reda på eventuella ändringar som kan göras från gång till gång. Genom att använda webbsidorna går du med på att bli bunden av eventuella uppdateringar i Villkoren för användning som görs från gång till gång. Om du inte vill vara bunden av sådana uppdateringar, besök eller använd inte webbsidorna.

YachtWorld.com kan med sin fulla rätt utan förvarning och när som helst avsluta din tillgång till och användning av webbsidorna eller någon del därav.

Ägande

Ingen del av webbsidorna för återproduceras, ändras, modifieras, återpubliceras, kopieras, överföras eller distribueras för kommersiellt bruk, för skapandet av derivativa arbeten, eller för allmän visning i någon form eller på något sätt, förutom som tillåts i dessa Villkor för användning och serviceavtalet. Inget innehåll i Villkoren för användning eller på webbsidan får tolkas som att ge några licenser eller rättigheter, uttryckligen, underförstått eller på annat sätt, under några av YachtWorld.coms intellektuella egendomsrättigheter, eller under någon tredje parts intellektuella egendomsrättigheter.

YachtWorld.com kommer att aggressivt utöva sina rättigheter till intellektuell egendom och andra lagliga rättigheter till lagens fulla räckvidd, och kommer att kräva skadestånd, rättegångskostnader och åtal där det är lämpligt.Innehåll

Alla rättigheter och intresse i och till innehållet på webbsidorna, inklusive utan begränsning webbsidornas utseende och intryck, information, text, grafik, bilder, ljud- och videomaterial, logotyper, designer, software, varumärken, servicemärken, handelsformer, handelsnamn, URL och sammansättningen, koordinationen, urvalet, ordning och arrangemang på dessa element ("innehåll"), är YachtWorld.coms egendom och får endast användas med ägarens tillåtelse, och skyddas av lagar om copyright och varumärken i USA, samt andra nationella och internationella lagar.

YachtWorld.com kan inte garantera riktigheten eller fullständigheten i allt innehåll på webbsidorna. Därför använder och förlitar du dig på webbsidornas information på egen risk, och du är själv ansvarig för att undersöka äktheten, riktigheten och fullständigheten i denna information. Innehållet på webbsidorna finns där för din bekvämlighet och att det existerar på webbsidorna betyder inte på något sätt att YachtWorld.com styrker den.

Varken du eller dina agenter får kopiera, återproducera, modifiera, publicera, överföra, visa, skapa derivativa arbeten från, ta en frame eller scrape av, skapa länk till, blanda sig i eller distribuera på något sätt, något innehåll, inklusive utan begränsning medlemsmaterial (som det definieras härunder), om detta inte uttryckligen tillåtits enligt dessa Villkor för användning, serviceavtalet (som det tillämpas), medlemspolicyn (som den tillämpas) eller uttryckligen och skriftligt godkänt av YachtWorld.com. Varken du eller dina agenter får använda, modifiera, överta, reversera eller på något sätt utnyttja något av innehållet, inklusive utan begränsning medlemsmaterial, i sin helhet eller delvis, förutom om detta uttryckligen tillåtits enligt dessa Villkor för användning.

Eventuell otillåten användning eller utnyttjande av webbsidorna eller innehållet, inklusive utan begränsning medlemsmaterial inklusive faktasammanfattningar ("punktlistor"), kan bryta mot, bland annat, lagar om copyright, varumärken, patent, intrång, konfidentialitet och offentlighet, orättvis konkurrens samt kommunikationsregleringar och -bestämmelser i USA och andra nationella och internationella lagstiftningar, samt bryta mot serviceavtalet och dessa Villkor för bestämmelser, och kan leda till åtal.

Medlemsmaterial

Även om medlemmar bibehåller äganderätten till orginaltexten inklusive faktasammanfattningar, foton och andra verk de bistår YachtWorld.com med ("medlemsmaterial"), så äger YachtWorld.com en licens i och till medlemsmaterialet. Dessutom, när medlemsmaterialet har lagts upp på webbsidorna, blir det en del av webbsidorna och det innehåll som skyddas av YachtWorld.com.

Om användarinformation krävs under användningen av webbsidorna så går du med på att ge ut korrekt och fullständig användarinformation till YachtWorld.com.

Masskopiering, scraping, automatiskt formulärbesvarande,
automatisk listframställning och annan otillåten användning

Bruk av otillåtna tillbehör, program, protokoll, enheter eller verktyg på webbsidorna kan otillbörligen belasta YachtWorld.coms infrastruktur, och göra webbsidornas funktioner långsammare eller förstöra dem, samt störa YachtWorld.coms och dess medlemmars förehavanden.

Användare av webbsidorna, inklusive utan begränsning medlemmar och deras agenter, är förbjudna att kopiera, ha tillgång till eller distribuera något innehåll, inklusive båtlistningar och medlemsmaterial, med n� globalnav.termofuse.content.part3"

Begränsad licens

Besökare får härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar, upphävningsbar, begränsad licens att överskåda, skriva ut och distribuera innehållet på webbsidorna, förutsatt att sådant bruk enligt YachtWorld.coms gottfinnande: (a) inte inkräktar på, skadar eller utnyttjar YachtWorld.coms verksamhet; (b) inte överbelastar YachtWorld.coms infrastruktur; (c) inte används i samband med eller till nytta för någon affärsverksamhet eller konkurrerande företag, inklusive utan begränsning för profiterande och icke-profiterande listningstjänster; (d) inte utövar icke-godkänt bruk eller praxis som strider mot dessa Villkor för användning, serviceavtalet (som det tillämpas), eller medlemspolicyn (som den tillämpas); e) inte avlägsnar, ändrar eller döljer något meddelande om copyright eller varumärken, namn, märke, logotyp, URL, innehåll eller medlemsmaterial, inklusive utan begränsning företagsnamn, kontaktinformation, märken, logotyper eller URL, eller tar frame på något innehåll och (f) inte bryter mot tillämpliga lagar eller regleringar. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges härunder reserveras av YachtWorld.com.

Interaktiva områden

All information, data, text eller annat material, inklusive utan begränsning medlemsmaterial, upplagt av besökare till webbsidan eller medlemmar, någonstans på webbsidorna ("Besökarmaterial"), inklusive utan begränsning forum, båtsektionen i Gula sidorna, medlemswebbsidor, professionella marinsidor, båtlistningar eller andra interaktiva områden (kollektivt "Interaktiva områden"), ansvaras för till fullo av den person som först lade upp besökarmaterialet. YachtWorld.com kontrollerar inte det besökarmaterial som läggs upp i de interaktiva områdena och garanterar därmed inte dess riktighet, integritet eller kvalitet. Besökarmaterial som läggs upp i de interaktiva områdena är inte konfidentiellt och YachtWorld.com får använda eller återskapa sådant besökarmaterial om det anses lämpligt. YachtWorld.com kan inte och kommer inte övervaka alla inlägg i de interaktiva områdena, men förbehåller sig rätten (utan förpliktelser) att radera, flytta eller redigera inlägg som har uppmärksammats och som anses oacceptabla eller opassande, av juridiska eller andra anledningar. GENOM ATT LÄGGA UPP, LADDA UPP ELLER ÖVERFÖRA INFORMATION ELLER INNEHÅLL PÅ WEBBSIDORNA, GARANTERAR OCH REPRESENTERAR DU ATT DU ÄGER ELLER PÅ ANNAT SÄTT KONTROLLERAR ALLA RÄTTIGHETER I OCH TILL SÅDANT INNEHÅLL. YACHTWORLD.COM HAR INGET ANSVAR FÖR WEBBSIDORNAS BESÖKARE ELLER MEDLEMMAR ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET SOM UPPSTÅR FRÅN SÅDANT BRUK AV ELLER TILLIT TILL MATERIAL UPPLAGT AV WEBBSIDORNAS BESÖKARE ELLER MEDLEMMAR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ANSVAR FÖR FELAKTIGHETER, FÖRSUMMELSER, OTILLGÄNGLIGHET ELLER FELREPRESENTATION I SÅDANT MATERIAL.

Andra begränsningar för användning

Varje besökare och medlem i webbsidorna medger att han/hon inte kommer att använda webbsidorna eller innehållet för att:

 1. Bryta mot någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag, regel eller reglering;
 2. Att skicka, ladda upp eller förflytta innehåll såsom besöksmaterial, kundmaterial, information eller material som involverar båtar eller andra fartyg som ligger i något land eller region som är subjekt eller mål för USA:s eller EU:s omfattande ekonomiska sanktioner (inklusive men utan begränsning: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien och Krim-regionen i Ukraina) eller som berör någon individ eller enhet på någon av de restriktionslistor som administreras under sanktionslagar eller under lagstiftningen om exportkontroll inom USA, EU eller övrig relevant EU-medlemsstat ("Exportkontrollslagstiftningen"), inklusive men inte begränsat till USA:s finansdepartement, myndigheten för exportkontrollsystem med listan på speciellt utpekade medborgare och blockerade personer samt EU:s konsoliderade lista, eller med någon enskild person eller enhet som är sammanlagt 50 procent eller mer ägd eller kontrollerad av någon sådan person. I alla av de beskrivna fallen i den mån sådana avtal eller transaktioner står i strid med sanktionslagar eller exportkontroll-lagstiftning. Alla listningar som bryter mot detta kan raderas av Yachtworld;
 3. Lägga upp, ladda upp eller överföra besökarmaterial eller medlemsmaterial som inskränker eller strider mot en tredje parts intellektuella egendomsrättigheter, inklusive utan begränsning varumärken, copyright, patent och affärshemligheter;
 4. Lägga upp, ladda upp eller överföra innehåll, information eller material som inskränker på andras konfidentiella eller offentliga rättigheter;  Konfidentialitet

  Ditt konfidentiella bruk av webbsidorna kan inte garanteras av YachtWorld.com. YachtWorld.com avråder dig från att skicka eller lägga upp någon information som du anser är konfidentiell eller privatägd genom webbsidorna, och YachtWorld.com är inte ansvarigt för eventuell skada som du eller någon person kan åsamka som ett resultat av brott mot konfidentialiteten gällande ditt bruk av webbsidorna. Om inte annat har angivits i din konfidentialitetsförklaring, så har YachtWorld.com ingen skyldighet att hålla någon information du skickar till oss konfidentiell. Genom att skicka information eller material till YachtWorld.com ger du YachtWorld.com en obegränsad, evig, oupphävlig, icke-exklusiv licens att använda, återskapa, visa, utföra, modifiera, skapa derivativa verk från, överföra och distribuera detta material eller denna information, och du medger också att YachtWorld.com har fria händer att använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som du skickar YachtWorld.com i något syfte. Var god läsa vår konfidentialitetsförklaring för ytterligare information om vår kollektion, vårt bruk och avslöjande av konsumenters icke-offentliga personliga information.

  Inga representationer eller garantier

  Ditt bruk av eller din tillit till allt innehåll, inklusive medlemsmaterial, besökarmaterial och annan information som gjorts tillgänglig på webbsidorna, är på egen risk. Webbsidorna kan innehålla felaktigheter, inaktuell information, defekter, försummelser och/eller andra fel. YACHTWORLD.COM GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER ANGÅENDE WEBBSIDORNAS, INNEHÅLLETS, MEDLEMSMATERIALETS, BESÖKARMATERIALETS ELLER ANNAN TILLGÄNGLIG INFORMATIONS RIKTIGHET, PÅLITLIGHET, AKTUALITET, TILLGÄNGLIGHET, TILLRÄCKLIGHET, FULLSTÄNDIGHET, SANNINGSENLIGHET ELLER VÄRDE. YachtWorld.com förbehåller sig rätten att modifiera informationen som visas på webbsidorna men tar inte på sig några skyldigheter att modifiera eller uppdatera sådan information. Allt innehåll eller annat material som nedladdats eller på annat sätt anskaffats genom bruk av webbsidorna sker på eget beslut och egen risk och du kommer att hållas helt ansvarig för eventuell skada på ditt datasystem eller förlust av datat som resulterat av nedladdning av sådant material. ALLT INNEHÅLL OCH MATERIAL PÅ WEBBSIDORNA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING MEDLEMSMATERIAL, BESÖKARMATERIAL, INFORMATION, DATA, TEXT, FOTOGRAFIER, DOKUMENT OCH GRAFIK, TILLHANDAHÅLLES "SOM DET ÄR" MED RISK FÖR FEL. YACHTWORLD.COM AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA FORMER AV GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH/ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING DE UNDERFÖRSTÅDDA FUNKTIONSGARANTIERNA, ANPASSNING FÖR SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INSKRÄNKNING AV RÄTTIGHETER (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALLA SORTERS INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER).

  Användare av webbsidorna bör inte förlita sig på åsikter som uttryckts på webbsidorna när det kommer till beslut om affärer, finanser, personliga eller andra beslut.

  Begränsning av ansvar

  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER YACHTWORLD.COM, DESS DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, ENTREPENÖRER, UNDERENTREPENÖRER, LEVERANTÖRER, AGENTER, SAMARBETSPARTNERS, DOTTERBOLAG, EFTERTRÄDARE ELLER ÖVERTAGARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON ANNAN PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, EKONOMISKA, STRAFFRÄTTSLIGA, EXEMPEL- ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, FÖRLUSTER AV ANSEENDE ELLER FÖRLUST AV VINST TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED BRUK AV ELLER FÖRLITANDE PÅ WEBBSIDORNA, ELLER BRUK AV ELLER FÖRLITANDE PÅ LÄNKADE WEBBSIDOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALLT ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV KONTRAKTSBROTT, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT LAGSTADGAT, KONTRAKTERAT OCH/ELLER ÅTALBART ANSVAR, ÄVEN OM YACHTWORLD.COM HAR BLIVIT UTTRYCKLIGEN UPPLYST OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. TERMEN "SKADOR" INKLUDERAR UTAN BEGRÄNSNING ADVOKATARVODE, FÖRLORADE VINSTER, VERKSAMHETSAVBROTT OCH FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANNAN DATA OM INFORMATIONSBEHANDLINGSSYSTEM. YACHTWORLD.COM AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR UNDER KRIMINAL- ELLER CIVILRÄTT GÄLLANDE FÖRTAL, INSKRÄNKNING AV INTELLEKTUELL EGENDOM, KONFIDENTIALITET, OBSCENITET, ELLER NÅGOT ANNAT JURIDISKT OMRÅDE, SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN BRUKET AV ELLER TILLGÄNGLIGHETEN TILL INFORMATION OM TREDJE PART ELLER INTELLEKTUELL EGENDOM, MEDLEMSMATERIAL, BESÖKARMATERIAL ELLER FÖRKLARINGAR ELLER ÅSIKTER UPPLAGDA PÅ WEBBSIDORNA.

  Skadeersättning

  DU GÅR MED PÅ ATT ERSÄTTA, FÖRSVARA OCH SKYDDA YACHTWORLD.COM, DESS SAMARBETSPARTNERS, DOTTERBOLAG, AGENTER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, ENTREPENÖRER, LEVERANTÖRER, EFTERFÖLJARE OCH ÖVERTAGARE FRÅN OCH MOT ALLA YRKANDEN, KRAV OCH ANSVAR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, RIMLIGA ADVOKATARVODEN, SOM HAR UPPSTÅTT PÅ GRUND AV: ALL INFORMATION SOM LAGTS UPP, LADDATS UPP, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT DELGIVITS AV DIG TILL WEBBSIDORNA, YACHTWORLD.COM, OCH/ELLER DESS SAMARBETSPARTNERS; ALLA YRKANDEN, ANSVAR OCH FÖRPLIKTELSER SOM FRAMHÅLLS AV EN TREDJE PART ELLER PARTER MOT YACHTWORLD.COM, TILL FÖLJD AV DITT BRUK AV WEBBSIDORNA ELLER INNEHÅLLET, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL FÖLJD AV BESLUT ELLER ÖVERFÖRINGAR SOM GJORTS ENLIGT WEBBSIDORNA ELLER INNEHÅLLET; OCH ALLA YRKANDEN, ALLT ANSVAR ELLER ALLA FÖRPLIKTELSER SOM HÄRRÖR FRÅN DINA ELLER TREDJE PARTS FELREPRESENTATIONER, FÖRSUMMELSER, AVSIKTLIGT FELAKTIGT UPPFÖRANDE, BROTT MOT GARANTI ELLER UNDERLÅTELSE ATT UTFÖRA NÅGON AV DE ÖVERENSKKOMMELSER ELLER FÖRPLIKTELSER I DETTA AVTAL ELLER FRÅN EVENTUELL FELREPRESENTATION ELLER FÖRSUMMELSER GJORDA AV DIG MOT YACHTWORLD.COM ELLER TREDJE PART.  Varumärken

  Namnen, varumärkena, servicemärkena, handelsnamnen, handelsformen, domännamnen och logotyperna ("Varumärken") som visas på webbsidorna är varumärken som tillhör Boats Group och deras respektive ägare. Du får inte använda några av varumärkena utan att anskaffa föregående tillåtelse av YachtWorld.com eller de respektive ägarna.

  Länkar

  Webbsidorna har länkar till andra webbsidor som är helt oberoende av webbsidorna. YachtWorld.com är inte representativt och ger ingen garanti för innehållet, ägarskapet eller lagligheten på några länkade webbsidor. Under inga omständigheter får en länk till en annan webbsida tolkas som att den styrks av YachtWorld.com, inte heller produkterna eller tjänsterna därunder, eller sanningshalten i innehållet däri. Sidbesökare och medlemmar bör också vara medvetna om att sådana länkade webbsidor kan ha konfidentialitetsförklaringar och/eller villkor för användning som skiljer sig från YachWorld.coms.

  Uppsägning av användning

  YachtWorld.com förbehåller sig rätten att säga upp en medlems användande av webbsidorna genom att avbryta den medlemmens tillgång till områden för medlemmar endast, omedelbart och utan förvarning om YachtWorld.com enligt sitt gottfinnande fastställer att sagda medlems användning av webbsidorna inte stämmer överens med Villkoren för användning eller serviceavtalet, eller bryter mot lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, inkräktar på andras bruk av webbsidorna eller negativt påverkar driften av YachtWorld.coms verksamhet eller deras samarbetspartners eller dotterbolags verksamhet.

  Ytterligare juridiska frågor - Gäller endast Nordamerika och Sydamerika

  Dessa villkor för användning ska styras av och tolkas enligt lagarna i the Commonwealth of Virginia, utan att ge upphov till lagkonflikter. Dispyter och kontroverser som uppstår från Villkoren för användning ska bedömas uteslutande av federala domstolar i USA och/eller statliga domstolarna i Virginia, och arenan för sådana dispyter ska ligga endast i Miami, Florida, USA. Villkoren för användning (och även serviceavtalet och medlemspolicyn, för medlemmar) utgör hela avtalet när det gäller din tillgång till och användning av webbsidorna. Varje del av Villkoren för användning som av en domstol med kompetent jurisdiktion fastställs som icke genomförbar i någon jurisdiktion ska gå att separera från Villkoren för användning i den jurisdiktionen utan att detta på något sätt ogiltigförklarar de övriga delarna i Villkoren för användning. Att en del är ogenomförbar enligt en given jurisdiktion ska inte betyda att den delen är ogenomförbar i någon annan jurisdiktion.

  Ytterligare juridiska frågor - Gäller användare utanför Nordamerika och Sydamerika endast

  Dessa villkor för användning ska styras av tolkas enligt engelska lagar. Dispyter och kontroverser som uppstår av villkoren ska bedömas av jurisdiktionen i engelska domstolar. Villkoren för användning, konfidentialitetsförklaringen (och, för medlemmar, medlemsserviceavtalet och medlemspolicyn) utgör hela avtalet gällande din tillgång till och användning av webbsidorna. En del av Villkoren för användning som av en domstol med kompetent jurisdiktion fastställs som ogenomförbar i någon jurisdiktion ska gå att separera från Villkoren för användning i den jurisdiktionen utan att de övriga delarna av Villkoren på något sätt ogiltigförklaras. Att en del är ogenomförbar enligt en given jurisdiktion ska inte innebära att den delen är ogenomförbar i en annan jurisdiktion.

  Konfidentialitet

  Vår konfidentialitetsförklaring beskrivs i Konfidentialitetsförklaringen. Vi rekommenderar att du läser igenom konfidentialitetsförklaringen för att lära dig om YachtWorlds praxis för informationsinsamling.

  Kontakta oss

  Om du har några frågor angående YachtWorld.coms Villkor för användning, eller om du vill informera YachtWorld.com om misstänkt inskränkning av copyright eller varumärken, eller annat felaktigt bruk av YachtWorld.coms intellektuella egendom, innehåll på webbsidorna, var vänlig kontakta oss på copyright@yachtworld.com.